Privacy Policy

 

Verwerkingsverantwoordelijke

1.1. Real Estate Society – RES vzw, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Boogkeers 5 (hierna RES), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
1.2. RES zal de bescherming van de persoonsgegevens van de kandidaten respecteren conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond

2.1. RES verzamelt, gebruikt en bewaart de informatie die kandidaten in het kader van hun inschrijving meedelen (zoals naam, woonplaats, adres, nationaliteit, burgerlijke staat, emailadres en telefoonnummer, projectinformatie,…) met het oog op (i) ledenbeheer en -administratie, (ii) het versturen van nieuwsbrieven, (iii) het versturen van uitnodigingen voor door RES georganiseerde evenementen, (iv) de organisatie, administratie en het beheer van door RES georganiseerde evenementen, inclusief facturatie, (v) beheer van de projectinformatie, etc.
2.2. De rechtsgrond voor de verwerking is (i) de toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de contractuele verbintenissen van RES en (iii) de gerechtvaardigde belangen van RES als verwerkingsverantwoordelijke, die bestaan in het stimuleren en uitdragen van de professionalisering van haar leden en het verenigen van afgestudeerden van de opleiding Executive Master in Vastgoedkunde van de Antwerp Management School.
2.3. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn, registreert RES de informatie die haar leden in het kader van hun inschrijving meedelen.

Doorgifte

3.1. De informatie die u aan RES meedeelt, kan worden doorgegeven aan dienstverleners die een contractuele relatie hebben met RES, waaronder IT dienstverleners, evenementenbureaus, REALTY en andere.
Duur opslag persoonsgegevens
4.1. RES bewaart de persoonsgegevens van de kandidaten gedurende de periode van 5 jaren.
4.2. Kandidaten hebben steeds de mogelijkheid RES de toestemming te geven om hun persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

Uw rechten als kandidaat

5.1. Kandidaten hebben het recht RES te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of beperking van de hen betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wanneer de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de kandidaat, heeft de kandidaat het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
5.2. De kandidaat beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen in geval van schending van zijn/haar rechten conform de AVG bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T +32 (0)2 274 48 00, F +32 (0)2 274 48 35, email contact@apd-gba.be).
5.3. Voor meer informatie betreffende de uitoefening van uw rechten en de inhoud van deze Privacy Policy, verzoeken wij u zich te wenden tot info@res-vzw.be.

Voor meer informatie betreffende de uitoefening van uw rechten en de inhoud van deze Privacy Policy, verzoeken wij u zich te wenden tot info@res-vzw.be